หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการตำแหน่งอธิการบดีสวนสุนันทา มีผล 3 มี.ค. 63
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการตำแหน่งอธิการบดีสวนสุนันทา มีผล 3 มี.ค. 63

admin ea
2020-03-17 08:30:19

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการตำแหน่งอธิการบดีสวนสุนันทา มีผล 3 มี.ค. 63สืบเนื่องจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 และมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการอย่างสูงสุด สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

www.ssru.ac.th
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว