หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2020-08-14 09:48:33

               เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ คน มีความพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระ มีคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้

                ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์   พรหมสุวรรณ  ประธานกรรมการ

                ๒. อาจารย์ ดร.พอดี  สุขพันธ์  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

                ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

ดําเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้

๑. นางสาวภาวินี  ถมทองคำ  ในหัวข้อ เรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือต่างประเทศ กรณีศึกษา Big Bad Wolf Sale Bangkok" ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒. นางสาวณัฐชา  คชกฤษ  ในหัวข้อ เรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (6Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ"  ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา