หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2020-08-14 11:14:10

               เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑ คน มีความพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระ มีคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้

                ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์   พรหมสุวรรณ  ประธานกรรมการ

                ๒. อาจารย์ ดร.พอดี  สุขพันธ์  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

                ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

ดําเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้

              ๑. นางสาวกันยารัตนื  รัตนชัย  ในหัวข้อ เรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรีสอร์ทในเขตพื้นที่น้ำตลกวังเณรจังหวัดนครราชสีมา" ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา