ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

         

        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหน่วยงานในสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารศรีจุฑาภา (อาคาร21) มีประวัติความเป็นมาดังนี้

        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2545 ซึ่งในการขอเปิดหลักสูตรนั้น ทางคณะผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรได้มีการวิจัยความต้องการในการเรียนการสอนในหลักสูตร และมีการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อต้องการให้หลักสูตรมีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ศึกษาได้อย่างเต็มที่หลักสูตรได้เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2545 ล่าสุดมีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศ ภายในปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) และให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจในปัจจุบัน หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในโลกธุรกิจปัจจุบัน