Home > News > News > ร่วมบริจาคให้ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม์โรงงานย่านกิ่งแก้ว
ร่วมบริจาคให้ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม์โรงงานย่านกิ่งแก้ว

admin ea
2021-07-07 13:46:14

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ภายใน บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ 15 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นั้น ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันระดมทุนบริจาคอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็น ให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ