Home > News > News > บรรยากาศการเรียน วิชา MBA5708 การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
บรรยากาศการเรียน วิชา MBA5708 การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน

admin ea
2021-07-17 16:39:58

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศการเรียการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา MBA5708 การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน โดยมี ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร อาจารย์ผู้สอน