Home > News > News > บรรยากาศการเรียการสอน Online วิชา MBA5702 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
บรรยากาศการเรียการสอน Online วิชา MBA5702 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

admin ea
2021-07-22 15:45:08

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศการเรียการสอน Online ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา MBA5702 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี ดร.ปรามศึก หวลประไพ อาจารย์ผู้สอน