Home > News > News > บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2021-02-22 15:54:59

บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระภาคและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  

หลักสูตรบริหาระุรกิจมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

              ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์   พรหมสุวรรณ  ประธานกรรมการ

              ๒. อาจารย์ ดร.พอดี  สุขพันธ์  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

              ๓. อาจารย์ ดร.บรรดิษฐ  พระประทานพร  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

              ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์  กรรมการและเลขานุการ

             นักศึกษาดําเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ 

๑ .นางสาวขจีพรรณ กระเบากลาง ในหัวข้อเรื่อง "ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายผลิตภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร"

๒.สิบเอกหญิง หทัยชนก  แคชัยภูมิ ในหัวข้อเรื่อง "กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟอินทนิลของผู้บริโภคในกองบัญชาการกองทัพบก"

๓. นางสาวณภัทรญ์ศราห์ อิทธิธรรมวินิจ ในหัวข้อเรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าร้านกาแฟในระดับท้องถิ่น"

๔. นางสาวอาภานุช สุริสาร ในหัวข้อ เรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาสำหรับวิ่งเพื่อออกกำลังกาย"