Home > News > News > บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2021-02-22 15:55:34

                  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๕๓ ชั้น ๕ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑ คน มีความพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระ มีคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้                


                 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นักษ์ กุลิสร์ ประธานกรรมการ

                 ๒. อาจารย์ ดร.พอดี   สุขพันธ์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

                 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

ดําเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้     

                  ๑. นายภาณุพัฒน์ โพธิ์ทอง ในหัวข้อ เรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัญจศรีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร"