Home > News > News > บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2021-02-22 15:55:18

                 เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๕๓ ชั้น ๕ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑ คน มีความพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระ มีคณะกรรมการการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้                

                 ๑.  อาจารย์ ดร.พอดี   สุขพันธ์ ประธานกรรมการ

                 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์  ศรีพันธ์วรสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัย/หรือสถิติ

                 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์  ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

                 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

ดําเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ดังนี้  

                ๑. นายภัทรพล ชาญชวณิชย์  ในหัวข้อ เรื่อง "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผ่านแอปพลิเคชันอินสตราแกรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร"