Home > News > News > บรรยากาศการเรียการสอน Online วิชา MBA5604 ระเบียบวิธีวิจัย
บรรยากาศการเรียการสอน Online วิชา MBA5604 ระเบียบวิธีวิจัย

admin ea
2021-07-27 15:19:58

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศการเรียการสอน Online ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา MBA5604 ระเบียบวิธีวิจัย โดยมี ดร.พอดี สุขพันธ์ อาจารย์ผู้สอน