Home > News > News > บรรยากาศการเรียการสอน Online วิชา MBA5702 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
บรรยากาศการเรียการสอน Online วิชา MBA5702 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

admin ea
2021-07-27 15:25:09

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศการเรียการสอน Online ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา MBA5702 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี ดร.ปรามศึก หวลประไพ อาจารย์ผู้สอน