หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2020-10-16 09:13:44

                เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ คน มีความพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระ มีคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้  

                ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์   พรหมสุวรรณ  ประธานกรรมการ

                ๒. อาจารย์ ดร.พอดี  สุขพันธ์  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

                ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

ดําเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้                             

                ๑.นายพิสิษฐ์ ตั้งบุญศิริโชติ เรื่อง "ปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของร้านค้าเช่า กรณีศึกษา : ตลาดนัดอาคารพญาไท พลาซ่า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร                

                ๒. นายวสันต์ แก้วแกมทอง  เรื่อง "ปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด (๗Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องอัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ในเขต กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : เครื่องอัดอากาศยี่ห้อ DYNA"