หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562
การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562

admin ea
2020-08-10 09:20:08

การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562

              เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

1. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะน ประธาน

2. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ กรรมการ

3. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการ

ในการตรวจได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอย่างมาก

คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ประธานหลักสูตร

2. ดร.บรรดิษฐ  พระประทานพร

3. ดร.พอดี สุขพันธ์

4. ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน