หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2020-08-14 09:47:27

                เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ คน มีความพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระ มีคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้

                 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์    กุลิสร์  ประธานกรรมการ

                 ๒. อาจารย์ ดร.บรรดิษฐ     พระประทานพร  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

                 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร    รุ่งสวรรค์โพธิ์  กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

ดําเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้

๑. นางสาวศิวะพร  ขจรศักดิสิริกุล  ในหัวข้อ เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้านโซเซียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Shopee ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร" ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒. นางสาววรัญญา  นามวงศ์  ในหัวข้อ เรื่อง "คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนระดับพรีเมี่ยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร"  ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา