หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2020-01-31 17:40:09

         เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๕๔ ชั้น ๕ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ คน มีความพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระ มีคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร์  ประธานกรรมการ

๒. อาจารย์ ดร.พอดี  สุขพันธ์  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

ดําเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้

๑. นางสาวพวงเพ็ชร์ ทองฤทธิ์ ในหัวข้อ เรื่อง "การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่ความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา : โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว" ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๕๔ ชั้น ๕ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒. นางดรุณี บุญสุทธิ์ ในหัวข้อ เรื่อง "คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร" ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๑๕๔ ชั้น ๕ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา