หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2020-10-16 09:02:15

                       เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๕๓ ชั้น ๕ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ คน มีความพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระ มีคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้


                      ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุสสร์ ประธานกรรมการ

                      ๒. อาจารย์ ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

                      ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่

ดําเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้

                      ๑. นางสาวพรทิพย์ ปานเอียม ในหัวข้อ เรื่อง "กลยุทธ์ ตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของลูกค้าเพื่อซื้อสินค้าในเฟซบุ๊ก”

                      ๒.นายศักดิ์ธัช นิสพฤกษ์ ในหัวข้อ เรื่อง "กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มวัย ทํางาน 

                      ๓.นางสาวปาณิสรา ธรรมโหรี ในหัวข้อ เรื่อง “กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง ที่มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจซื้อของลูกค้าใน ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง"