หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

admin ea
2020-10-16 08:36:05

                  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ คน มีความพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระ มีคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้                


                 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นักษ์ กุลิสร์ ประธานกรรมการ

                 ๒. อาจารย์ ดร.พอดี   สุขพันธ์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

                 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

ดําเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้

๑. นางสาวศศกร วรพรรุจี  ในหัวข้อ เรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (๗Ps) ที่ ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ”

๒. นางสาวอลิสา ชะม้ายกลาง  ในหัวข้อ เรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้อบัตรคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีของแฟนคลับในเขตกรุงเทพมหานคร”