หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการประชุมให้คำปรึกษาการทำเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บรรยากาศการประชุมให้คำปรึกษาการทำเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

admin ea
2021-07-17 16:15:52

วันเสาร์ 17 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้จัดการประชุมให้คำปรึกษาการทำเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดย

1. อาจารย์ ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร

2. อาจารย์ ดร.พอดี สุขพันธ์

3. อาจารย์ ดร.ปรามศึก หวลประไพ

4. อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข