หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รวมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin ea
2020-03-18 11:36:35

รวมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมการรองรับการใช้งานการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

คณาจารย์ทุกท่าน สามารถศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน และดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ URL : [https://arit.ssru.ac.th/th/announcement/view/onlinemedia](https://arit.ssru.ac.th/th/announcement/view/onlinemedia)


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Moodle

- การส่งการบ้านออนไลน์ -

- การทำแบบทดสอบออนไลน์ -

- การนำนักศึกษาเข้าระบบ -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

SSRU Academic Search

- คู่มือการใช้งาน -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Google Hangouts Meet

- คู่มือการใช้งาน -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Facebook live Group

-คู่มือการใช้งานเร็วๆนี้-


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Zoom Clound Meeting

- คู่มือการใช้งาน -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Microsoft Teams

- คู่มือการใช้งาน -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

อื่นๆ

-คู่มือการใช้งานเร็วๆนี้-


www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th